Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej posiada potencjał instytucjonalny i kadrowy niezbędny do prawidłowej realizacji działalności B+R. Główne kierunki badań mieszczą się w obszarze andragogiki, gerontologii społecznej i geragogiki (gerontologii edukacyjnej).


ANDRAGOGIKA
 • Zakres prac badawczych: Podniesienie jakości nauczania, w odniesieniu do aspektów:
  • Zastosowania nowych metod pracy edukacyjnej z dorosłymi, a w szczególności coachingu w procesie kształcenia studentów.
 • Uczenie się przez całe życie, w odniesieniu do aspektów:
  • przygotowania do dorosłości, w odniesieniu do oddziaływań instytucji edukacji dzieci i młodzieży (szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, wyższe uczelnie), przygotowanie do ról związanych z dorosłością, rozbudzanie świadomości dynamicznego i całożyciowego charakteru procesu dojrzewania do dorosłości.
 • Systemy stymulujące zmianę jakości życia w społeczeństwie informacyjnym w odniesieniu do aspektów:
  • edukacji i rozwoju człowieka w dorosłości, w tym także w wieku starszym: egzystencjalne, uczenie się, w tym uczenie się w sytuacji samotności i osamotnienia, badania biografii, edukacyjnych, wielowymiarowość edukacji dorosłych, nieformalne uczenie się (w tym w sytuacji przyjaźni, zabawy), międzypokoleniowe uczenie się, uczenie się w kontekście życiowych zmian, uczenie się dorosłości i starości, biograficzne uczenie się.

  GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I GERAGOGIKA
 • Uczenie się przez całe życie, w odniesieniu do aspektów:
  • przygotowania do starości, by starość była pomyślnym etapem życia niezależnie od obniżenia się poziomu sprawności fizycznej. Specyfika uczenia się człowieka dorosłego i starszego, procesy jego rozwoju i edukacji, czas wolny. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne działania związane z przygotowaniem do pomyślnej starości. Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności chorych na Zespół Alzheimera, poprzez przygotowanie i udostepnienie szkolenia na platformie elektronicznej oraz w kontaktach bezpośrednich. Oferta ma sprzyjać profesjonalizacji w roli opiekuna, z możliwością podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie. Działanie w ramach projektu ELMI TOI.
 • Badania w zakresie dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa, w odniesieniu do aspektów:
  • analizy rozwoju polskiej pedagogicznej refleksji gerontologicznej w aspekcie badań nad człowiekiem starszym, jego rolami społecznymi, aktywnością oraz edukacja, z uwzględnieniem poszukiwania kontekstów teoretycznych.
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób starszych, w odniesieniu do aspektów:
  • wyrównywania szans na rynku pracy dla osób 50+,
  • specyfiki uczenia się człowieka dorosłego 50+,
  • uwarunkowań i potrzeb rozwoju i edukacji w tym okresie dorosłości,
  • metodyki pracy edukacyjnej z kategorią wiekowa 50+ z uwzględnieniem celu aktywizacji zawodowej i społecznej,
  • coaching, mentoring, międzypokoleniowy przekaz wiedzy zawodowej i inne.
 • Kształtowanie nowej struktury potrzeb i dostępu do dóbr i usług cyfrowych pokolenia 50+, w odniesieniu do aspektów:
  • nowe warunki życia osób 50+ i starszych: obecność nowych mediów w życiu osób 50+, telepraca, modyfikacja stylów życia, w tym roli rodziny w życiu człowieka starszego,
  • znaczenie instytucji wsparcia społecznego osób starszych oraz instytucji edukacyjnych,
  • badania egzystencjalnych problemów życia i rozwoju człowieka 50+ i osób starszych (śmierć, choroba, samotność, cierpienie, sens życia, wartości, duchowość) z zastosowaniem podejścia biograficznego.