Katedra sprawuje opiekę merytoryczną nad kształceniem na kierunku pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem:


SYLWETKA ABSOLWENTA UŁ NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚCI: EDUKACJA DOROSŁYCH Z COACHINGIEM
Studia pierwszego stopnia

Absolwent specjalności edukacja dorosłych z coachingiem studiów I stopnia (licencjackie) jest przygotowany do planowania, kierowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych. Posiada wiedzę pedagogiczną, andragogiczną i gerontologiczną, dzięki której lepiej zrozumie dorosłość i może efektywnie wspierać człowieka dorosłego w jego rozwoju i aktywności edukacyjnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania, projektowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej dorosłych, posługiwania się warsztatem pracy coacha, komunikacji społecznej, technik pracy umysłowej, e-learningu, działań twórczych, edukacji gerontologicznej, działalności instytucji wspierających i edukacyjnych dla dorosłych. Zna podstawowe metody, techniki i zasady kształcenia dorosłych oraz specyfikę nauczania i uczenia się dorosłych i różnorodne uwarunkowania tych procesów. Umie pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania andragogiczne. Może być zatrudniony w instytucjach edukacji dorosłych, w instytucjach wsparcia społecznego, w instytucjach działalności na rzecz pomocy osobom starszym, w zakładach pracy zatrudniających andragoga, w instytucjach szkoleniowych, doradczych i kulturalnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

ZAWÓD ANDRAGOG
ZAWÓD COACH

Studia drugiego stopnia

Absolwent specjalności edukacja dorosłych z coachingiem studiów II stopnia (magisterskie) dysponuje pogłębioną wiedzą o procesach edukacji dorosłych. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych (w tym badań jakościowych - biograficznych), a także samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych. Dysponuje interdyscyplinarną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą procesów rozwoju dorosłych. Ma teoretyczne przygotowanie o charakterze andragogicznym i gerontologicznym zorientowane na działalność wspierającą rozwój człowieka dorosłego w różnych obszarach jego funkcjonowania. Ma zaawansowaną i uporządkowana wiedzę z zakresu coachingu. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu gerontologii społecznej i poradnictwa dla dorosłych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce i jest przygotowany między innymi do: diagnozowania środowiska życia człowieka dorosłego, planowania i realizacji projektów edukacyjnych, kreowania różnorodnych środowisk edukacyjnych, prowadzenia szkoleń i treningów dla dorosłych, wspierania dorosłego w rozwoju w obszarze życia codziennego, rodzinnego, zawodowego, edukacyjnego, społecznego, głównie poprzez działania z zakresu coachingu. Umie pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania. Ma pogłębioną świadomość rozwoju własnego i dysponuje kompetencjami w zakresie tworzenia własnego warsztatu zawodowego. Ukończenie specjalności daje kwalifikacje do pracy w instytucjach, organizacjach i placówkach działających na rzecz różnorodnych środowisk społecznych w zakresie rozwoju i edukacji człowieka dorosłego (zarówno sektora publicznego, jak i niepublicznego).

ZAWÓD ANDRAGOG
ZAWÓD COACH